Verlegingsproject de Roode Vaart 3

De casus

In het hart van het centrum van Zevenbergen is de gemeente Moerdijk in de loop van 2018 van start gegaan met het project ‘Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt’. Een complex civieltechnisch project met onder andere de ontgraving van de havenbak (ca. 700 m1) met vele kruisende kabels en leidingen.

De gemeente heeft Kapabel ingehuurd om de gemeente te adviseren en te assisteren bij de aanpak van alle aspecten met betrekking tot kabels en leidingen binnen dit project.
Bij aanvang was door de gemeente voor alle kabel- en leidingwerkzaamheden samen een door de gemeente te betalen bedrag begroot, gebaseerd op de kostenramingen van de netbeheerders en het toen geldende beleid.

De werkzaamheden

Kapabel heeft de stand van zaken geanalyseerd en de gemeente geadviseerd om in eerste instantie de privaatrechtelijke contracten (verlegregelingen) te herzien. Samen met de twee betreffende netbeheerders zijn binnen zeer korte tijd nieuwe (tijdelijke) privaatrechtelijke contracten uit onderhandeld en ondertekend, waardoor de bijdrage in verleggingskosten door de gemeente voor dit en voor toekomstige projecten substantieel minder werd.

Daarna zijn alle kostenramingen die uitgebracht waren door de netbeheerders inhoudelijk getoetst door Kapabel. Na die toets en met gelijktijdige toepassing van de nieuwe verlegregelingen werden de ramingen in overleg met de netbeheerders bijgesteld. Het door de gemeente te vergoeden totaalbedrag voor de te nemen maatregelen aan kabels en leidingen bedroeg daarna nog 60% van het oorspronkelijk begrote bedrag. De netbeheerders hebben vervolgens op basis daarvan allen een verzoek tot het nemen van maatregelen ontvangen, met daarin vastgelegd de gezamenlijk afgesproken planning en het overeengekomen raambedrag.

Tijdens de uitvoering zijn de kabel- en leidingwerkzaamheden door de gemeente en Kapabel voortdurend gemonitord. Nadat de werkzaamheden waren uitgevoerd is het meer/minder werk gezamenlijk met de netbeheerders nauwkeurig geanalyseerd waardoor voor de gemeente nog een besparing van ruim 10% van de bijgestelde begroting is bereikt. Omdat dit allemaal vooraf gezamenlijk met de netbeheerders is besproken konden de netbeheerders in een keer de juiste factuur sturen, waardoor er geen discussies achteraf zijn ontstaan.

Verlegingsproject de Roode Vaart 1

Het resultaat

Uiteindelijk heeft de gemeente Moerdijk, dankzij de hierboven omschreven aanpak, ten opzichte van de eerste raming bijna 50% aan besparing gerealiseerd op dit project.

Uit het bovenstaande blijkt dat een tijdige en goede analyse van het beleid, proces, het toetsen van kostenramingen (incl. meer/minder werk) en scherp monitoren van wat er tijdens de uitvoering gebeurt kan resulteren in een substantiële besparing op de kosten van noodzakelijk te nemen maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen.

“De gemeente Moerdijk is erg tevreden met de geleverde diensten van Kapabel. Het heeft ons tijd en kwaliteit opgeleverd en overlast en euro’s bespaard.”